Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

36 vị sao Thiên Cương.
1. Thiên Khôi Tinh – Hô Bảo Nghĩa Tống Giang

2. Thiên Cương Tinh – Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
3. Thiên Cơ Tinh – Trí Đa Tinh Ngô Dụng
4. Thiên Nhân Tinh – Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh – Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh – Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hỏa Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh – Song Chiên Hô Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh – Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh – Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh – Phác Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh – Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
13. Thiên Cô Tinh – Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
14. Thiên Thương Tinh – Hành Giả Võ Tòng
15. Thiên Lập Tinh – Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh – Một Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh – Thanh Diện Thú Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh – Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh – Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh – Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh – Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
22. Thiên Tốc Tinh – Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh – Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh – Mộc Già Lạn Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh – Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh – Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh – Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh – Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh – Đoản Mệnh Tam Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh – Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh – Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh – Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh – Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh – Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh – Song Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh – Lãng Tử Yến Thanh

72 vị sao Địa Sát
37. Địa Khôi Tinh – Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ
38. Địa Sát Tinh – Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
39. Địa Dũng Tinh – Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Địa Kiệt Tinh – Xú Quân Mã Tuyên Tán
41. Địa Hùng Tinh – Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn
42. Địa Uy Tinh – Bách Thắng Tướng Hàn Thao
43. Địa Anh Tinh – Thiên Mục Tướng Bành Dĩ
44. Địa Kỳ Tinh – Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê
45. Địa Mãnh Tinh – Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc
46. Địa Văn Tinh – Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
47. Địa Chính Tinh – Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
48. Địa Tịch Tinh – Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
49. Địa hạp Tinh – Hoả Nhỡ Toan Nghê Đặng Phi
50. Địa Cường Tinh – Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
51. Địa Âm Tinh – Cẩm Báo Tử Dương Lâm
52. Địa Phụ Tinh – Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
53. Địa Hội Tinh – Thần Toán Tử Tưởng Kính
54. Địa Tá Tinh – Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
55. Địa Hựu Tinh – Kiển Nhân Quý Quách Thịnh
56. Đị Linh Tinh – Thần Y An Đạo Toàn
57. Địa Thú Tinh – Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
58. Địa Vi Tinh – Nuỵ Cước Hổ Vương Anh
59. Địa Tuệ Tinh – Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương
60. Địa Hao Tinh – Táng Môn Thần Đào Húc
61. Địa Mặc Tinh – Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ
62. Địa Xương Tinh – Mao Đẩu Tinh Khổng Minh
63. Địa Cường Tinh – Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
64. Địa Phi Tinh – Bát Tý Na Tra Hạng Sung
65. Địa Tẩu Tinh – Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
66. Địa Xảo Tinh – Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện
67. Địa Minh Tinh – Thiết Dịch Tiên Mã Lân
68. Địa Tiến Tinh – Xuất Động Giao Đồng Uy
69. Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thần Đồng Mãnh
70. Địa Mãn Tinh – Ngọc Phạn Cang Mạnh Khang
71. Địa Toại Tinh – Thông Tý Viện Hầu Kiện
72. Địa Chu Tinh – Khiến Giản Hổ Trần Đạt
73. Địa Ẩn Tinh – Bạch Hoa Xà Dương Xuân
74. Địa Di Tinh – Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ
75. Địa Lý Tinh – Cửu Vy Quy Đào Tôn Vượng
76. Địa Tuấn Tinh – Thiết Phiến Tử Tống Thanh
77. Địa Nhạc Tinh – Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
78. Địa Tiệp Tinh – Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
79. Địa Tốc Tinh – Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn
80. Địa Trấn Tinh – Tiểu Già Lạn Mục Xuân
81. Địa cơ Tinh – Thao Đạo Quỷ Tào Chính
82. Địa Ma Tinh – Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn
83. Địa Yêu Tinh – Mô Tước Thiên Đỗ Thiên
84. Địa U Tinh – Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh
85. Địa Phục Tinh – Kim Nhỡn Bưu Thi Ân
86. Địa Tịch Tinh – Đả Hổ Tướng Lý Trung
87. Địa Không Tinh – Tiểu Bá Vương Chu Thông
88. Địa Cô Tinh – Kim Tiền Báo Tử Thang Long
89. Địa Toàn Tinh – Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
90. Địa Đoản Tinh – Xuất Lâm Long Trâu Uyên
91. Địa Giốc Tinh – Độc Giác Long Trâu Nhuận
92. Địa Tú Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý
93. Địa Tàng Tinh – Tiểu Diện Hổ Chu Phú
94. Địa Binh Tinh – Thiết Tý Phụ Xái Phúc
95. Địa Tổn Tinh – Nhất Chí Xoa Xái Khánh
96. Địa Nô Tinh – Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
97. Địa Sát Tinh – Thanh Nhỡn Hổ Lý Vân
98. Địa Ác Tinh – Một Diện Mục Tiêu Đỉnh
99. Địa Xú Tinh – Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
100. Địa Số Tinh – Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Địa Âm Tinh – Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu
102. Địa Hình Tinh – Thái Viên Tử Trương Thanh
103. Địa Tráng Tinh – Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
104. Địa Liệt Tinh – Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
105. Địa Kiện Tinh – Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ
106. Địa Hao Tinh – Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
107. Địa Tặc Tinh – Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
108. Địa Cẩu Tinh – Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ

Advertisements

18 Responses to Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

 1. Ms. WK nói:

  haha, còn thiếu 1 người n Tuấn ơi…
  109. Thiên Địa Natu – Long Trời Lỡ Đất :)) (Natu is me :P)

 2. Thanks for information.
  many interesting things
  Celpjefscylc

 3. Jie Bie nói:

  Chỉ có danh sách thôi à…quá đơn điệu

 4. Jie Bie nói:

  Cái này thì lấy ở đâu mà chẳng được…kiếm ảnh post lên did bạn ơi

 5. Hồi xưa còn bé cũng mê mấy bộ phim này lắm nè, giờ bạn post lên mình mới nhớ lại, mình thích anh hùng võ Tòng và Lý Quỳ. Công nhận hồi xưa kỹ thuật còn sơ khai mà họ nhà làm phim hay tuyệt, nội dung rất chân thực. Mình còn thích bộ phim Bao Thanh Thiên nữa, phim đó hay không kém phim 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, bay giờ xem lại mình còn thấy thích.

 6. LEHUNG nói:

  Dao nay co ve chu co tam su ah. ma viet bolog vay?

 7. phong duong nói:

  36 thiên can+72 dịa sát là 109 mà bạn….thiếu Triều Cái rồi….sỡ dĩ thiếu là do Triều Cái chết trước khi 108 anh hùng hội tụ….

 8. naldo nói:

  0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
  trúng tên độc chết sớm!

 9. lục bình nói:

  cảm ơn cái list này nha
  đang đọc truyện 108 thiếu nữ Lương Sơn nên muốn xem cái này xem ai mạnh hơn 😀

 10. Uj.. Mê fim này lém.. Thích Võ Tòng, Hoa Vinh lém… Thx bạn nha

 11. Đặng Đình Sáng nói:

  thanks nha

 12. Why users still make use of to read news papers when in this technological globe the
  whole thing is available on web?

 13. hvg nói:

  ai b gi ve nhung ten cac truong co ten cac vi anh hung khong

 14. Thiên nói:

  Hay wá hiện h fim đag phát trên kênh truyền hình thanh hoá vào lúc 17h40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: